TÜBİTAK Projeleri  

1. Acıgöl, Denizli Örneği Üzerinde Halofilik Mikroorganizmaların Karbonat Çökelimine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması, Doç.Dr. Nurgül Çelil Balcı, 2014-2016

2. Çorum-Kargı Çevresinde Oluşan Demir, Bakır ve Altın Oluşumlarının Kökensel Araştırmaları, Doç.Dr. Mustafa Kumral, 2014-2016.

3. Doğu Pontit (KD Türkiye) Volkanojenik Masif Sülfür (VMS) Yataklarını Oluşturan Çözeltilerin Sıvı Kapanım Ve Duraylı İzotop (H-O-S) Özellikleri, Doç.Dr. Emin Çiftçi, 2014-2017.

4. Ovacık Fayı (Malatya-Ovacık Fay Zonu) Üzerinde Morfokronolojik ve Paleosismolojik Çalışmalar: Jeolojik Kayma Hızı ve Eski Deprem Tarihçesinin Araştırılması, Dr. Cengiz Zabcı, 2014-2017

5. Güney Anadolu Torid kuşağı residual oluşumlardaki nadir toprak element potansiyelinin belirlenmesi, Prof. Dr. M. Sezai Kırıkoğlu, 2015-2017

6. Kuzey Batı Anadolu'daki Plütonların Jeokronolojisi ve Kökensel İlişkileri, Yrd. Doç. Dr. Şenel Özdamar, 2016-2019

AB Projeleri

1. New Directions in seismic hazard assessment through focused earth observation in the Marmara Supersite (MARsite), Prof.Dr. Naci Görür / Doç.Dr. Ziyadin Çakır, 2012-2015

 

İTÜ-BAP Projeleri

BAP Projeleri İTÜ BAPSİS üzerinden güncellenmiştir (bapsis.itu.edu.tr). Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 

Listelenen Kayıt Sayısı: 217

 

 


Proje KoduProje TürüProje AdıYöneticiBitiş TarihiDetay
MGA-2018-41145G. AraştırmaBey Dağları ve Anamas-Akseki otoktonu Batı Toroslar PaleosenEosen sedimanter istifinin stratigrafisi foraminifer paleontolojisi ve nap yerleşim yaşıProf.Dr. Ercan Özcan03.06.2021
MGA-2018-41483G. AraştırmaArıklı Uranyum Mineralizasyon Sahasının Yeraltı Sularına Etkisi Ayvacık ÇanakkaleProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay03.06.2021
MYL-2018-40682Y.LisansKahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesine Bağlı Elmalar Köyü Mangan Yatağının Jenetik İncelenmesi ve Türkiyenin Jeotektonik Evrimindeki Yeri ve İlişkisiProf.Dr. Emin Çiftçi29.04.2021
34494DoktoraGranit Bloktaş İşletmelerindeki Jeolojik Sorunlar: Aksaray (İç Anadolu/Türkiye)Prof.Dr. Emin Çiftçi29.04.2021
40211Y.Lisans(PROTOKOL GELMEDİ)Çobanisa Isparta Yöresine Ait Rezidüel Oluşumlardaki Nadir Toprak Element Potansiyelinin BelirlenmesiProf.Dr. Murat Budakoğlu29.04.2021
34147Y.Lisansİnvestigation of Biogechemical and Microbiologic Characteristic of Acid-mine Drainage in Balıkesir-Balya Region by Molecular Biology TechniquesProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı29.04.2021
38540Y.LisansYıldızeli (Sivas) civarında yer alan Senozoyik yaşlı volkanik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılmasıProf.Dr. Şengül Can Genç29.04.2021
39101DoktoraActive Tectonics of the East Anatolian FaultProf.Dr. Ziyadin Çakır29.04.2021
37659DoktoraBurdur-Fethiye Fay Zonu'nun Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği, GB TürkiyeProf.Dr. Cenk Yaltırak07.03.2021
34416Y.LisansKaradeniz Bindirme Kuşağının ÖzellikleriProf.Dr. Okan Tüysüz07.03.2021
37498G. AraştırmaSarıcakaya-Nallıhan Bölgesinde Yeralan Eosen Volkanizmasının Petrolojik ve Jeokronolojik Gelişimi, Kuzeybatı TürkiyeProf.Dr. Zekiye Karacık07.03.2021
MYL-2018-41729Y.LisansAlteration Profile of Admiralty Bay King George Island Antarctica Basalts Implication for MarsProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı07.01.2021
38204G. AraştırmaNahcivan Özerk Bölgesinde Bulunan Porfiri Cu-Mo-Au Yatağının Kökensel İncelenmesiDoç.Dr. Mustafa Kumral15.10.2020
MUA-2019-42012UA AraştırmaDEM analysis of failure and deformation processes in rocks under tensile loading / Çekme gerilimi altındaki kayalarda dayanım ve deformasyon süreçlerinin DEM analiziÖğr.Gör.Dr.Dr. Şaziye Özge Dinç Göğüş22.05.2020
38664DoktoraIlıca-Şamlı Volkano-plütonik Kompleksinin Jeolojisi, Petrolojisi , Termokronolojisi ve KB Anadolu Jeodinamiğindeki Yeri”Prof.Dr. Şafak Altunkaynak09.04.2020
MGA-2017-40647G. AraştırmaKB Anadoluda İzmirAnkaraErzincan sütur zonu kuzeyinde yüzeyleyen Eosen granitoyidlerinin yerleşme yükselme ve yüzeylenme mekanizmaları ve yaşlarıProf.Dr. Şafak Altunkaynak24.02.2020
MYL-2018-41714Y.LisansKozak Plutonunun (İzmir-Bergama) Petrografik-Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Plutona Ait Kayaçların Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliğinin DeğerlendirilmesiDoç.Dr. Şenel Özdamar24.02.2020
MYL-2018-41759Y.LisansKirazlıBakırköy İDO istasyonları arasındaki metro tüneli etki alanının belirlenmesi ve olası oturmaların saptanmasıDoç.Dr. Enver Vural Yavuz13.12.2019
TGA-2017-40585G. AraştırmaSalda Gölü Güncel Çökel ve Stromatolit Oluşumlarının Jeokimyasal Mineralojik ve İzotopik Özelliklerinin AraştırılmasıProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı29.11.2019
36103G. AraştırmaSivrihisar (Eskişehir) Bölgesindeki Metamorfik Kayaçların Petrolojisi ve JeokronolojisiDoç.Dr. Şenel Özdamar16.10.2019
MYL-2018-41276Y.LisansToroslardaki Kurşun-Çinko Yataklarının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle BelirlenmesiProf.Dr. Mehmet Sezai Kırıkoğlu07.08.2019
MGA-2018-41082G. AraştırmaAlmacık Bloğu ve güneyinde yer alan farklı zonlara ait magmatik kayaçların yaşlandırılmaları ve zonlar içerisindeki jeolojik önemleriDoç.Dr. Gürsel Sunal31.05.2019
39183DoktoraAtud (Mısır Doğu Çölü) bölgesindeki intrüzyonla ilişkili altın cevherleşmesinin kökeni: jeolojik, cevher mineralojisi ve jeokimyasal yaklaşımlarıDoç.Dr. Mustafa Kumral31.05.2019
MAB-2017-40586A. BaşlangıçBüyük doğrultu atımlı fayların zamansal ve mekansal atım tarihçesinin araştırılması: Kuzey Anadolu ve Ovacık faylarının morfokronoloji tmelli kayma hızlarıDoç.Dr. Cengiz Zabcı02.05.2019
MYL-2017-40640Y.LisansTopuk Granitoyidi’nin Jeolojisi ve Petrojenezi (KB Anadolu)Prof.Dr. Şafak Altunkaynak18.02.2019
MYL-2017-40833Y.LisansOvacık Fayı'nın kısa ve uzun dönem deformasyonu ve deprem tarihçesi: Türkiye'nin levha içi deformasyonu hakkında fikirlerDoç.Dr. Cengiz Zabcı18.02.2019
39797Y.LisansSilika-Karbonatlı Kayaçlara Bağlı Altın Konsantrasyonun İncelenmesi(Orhaneli-Bursa)Doç.Dr. Mustafa Kumral07.02.2019
39269Y.LisansBursa Kozbudaklar Bölgesinde Gelişmiş Mineralizasyonların Jenetik Olarak DeğerlendirilmesiDoç.Dr. Mustafa Kumral07.02.2019
37429G. AraştırmaAmik Ovasında Yer Alan Mukiş Krallığının Başkenti Alalakh'dan Elde Edilen Geç Bronz Çağı Kıbrıs Seramiklerinin Kökenlerinin Arkeometrik Yöntemlerle Araştırılması IIDoç.Dr. Gürsel Sunal20.11.2018
37013DoktoraTrakya Havzası Kömürlerinin Çevresel Etkisinin Hirojeokimya, Doğal Radyoaktivite Ve Toprak Kirliliği Açısından İncelenmesiProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay12.10.2018
33967G. AraştırmaUludağ'daki Kuvaterner Buzullaşmalrının Jeolojisi, Kronolojisi, ve Paleoiklimsel DeğerlendirmeleriDoç.Dr. Enver Vural Yavuz20.07.2018
36653LinkGüney Kazakistan ın Tektonik Evirimi Oroklinal Kıvrımlanma ve Geç Paleozoyik Erken Mesozoyik Zaman Aralığında Kuzey Asya da Görülen Kıtalarararası Makaslama ZonlarıProf.Dr. Borıs Natalın10.04.2018
32588LinkKuzey Asya'da Kıtalararası Makaslama ZonlarıProf.Dr. Borıs Natalın10.04.2018
33238LinkGÜNEY MOĞOLİSTANDA PERMİYEN TRİYAS YAŞLI KITA ARASI MAKASLAMA ZONUProf.Dr. Borıs Natalın10.04.2018
39444LinkSon 15 yüzyılda eş şiddet ve sürekli coulomb senaryoları ile Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tarihsel depremlerin analizi: Fay geometrileri ve deprem üreten segmentlerin birbiri ile etkileşimiProf.Dr. Cenk Yaltırak10.04.2018
38539LinkEski Tektonik Modeller ve Doğu Akdeniz Tektoniğinin Kayıp Parçaları. Ege ve Batı Anadolu'nun Evrimine Yeni Bir BakışProf.Dr. Cenk Yaltırak10.04.2018
33744LinkTÜRKİYE DEN ÇEŞİTLİ SFALERİT CEVHERİNİN KATODOLÜMİNESANS KARAKTERİTİKLERİProf.Dr. Emin Çiftçi10.04.2018
37418LinkMicronized Calcite Potential Production and Principle Characteristics of Niğde ( Tukey )Prof.Dr. Emin Çiftçi10.04.2018
32384LinkFirs record of Western tethyan and Indo Pacific larger foraminifera co occuring in the Burdigalian of TurkeyProf.Dr. Ercan Özcan10.04.2018
38009LinkGeç Orta Eosen Fulra Formasyonu Orthophragminidleri (Kutch Havzası, Batı Hindistan): Bölgesel Önemi ve Batı Tetis'de (Kuzey Afrika, Avrupa ve Türkiye) İyi Tanımlanmış Orthophragmid Toplulukları ile KorelasyonuProf.Dr. Ercan Özcan10.04.2018
31743LinkThe Updated Orthophragminid Zonation and Main Turnovers Based on the Late Paleocene to Priabonian Record From TurkeyProf.Dr. Ercan Özcan10.04.2018
33932LinkLATE RUPELİAN TO BURDİGALİAN LARGER FORAMİNİFERA İN TURKEY : THE APPRASİAL OF NEW TAXONOMİC BİOMETRİC AND BİOSTRATİGRAPHİC DATAProf.Dr. Ercan Özcan10.04.2018
34634LinkAfrika Kıtası Kuzey Marjininde (damouss kesiti Tunusu) :Erken Bartoniyen Orthophragminidlerininin İlk Tanımlaması ve Paleobcoğrafik ÖzellikleriProf.Dr. Ercan Özcan10.04.2018
32118LinkSalda Gölündeki Hidromanyezit ve Huntit in Doygunluk indeksi özellikleri ve kristalizasyon mekanizması turkeyProf.Dr. Macid Fikret Suner10.04.2018
32925LinkVolcano Sedimentray Hosted Diatomite Occurrences Alayunt West Anatolia TurkeyProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
38289LinkMicro-Analytical Data of Au Mineralization at Atud Gold Deposit, Eastern Desert, EgyptProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
30722LinkAşırı Alkali Van Gölü Kıyılarında Sığ Ortam Mikrobialit Oluşumlarının Organik ve Moleküler Jeokimyası ile Hidrotermal Çıkışların Biomineralizasyonunun Gelişimi Üzerine EtkisiProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
39195LinkTEMPORARY HYDROGEOCHEMİCAL INVESTIGATION ON A HYPERSALİNE LAKE: LAKE SCIGÖL, DENİZLİ, TURKEYProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
34467LinkSPATİAL AND TEMPORAL ANALYSİS OF SALT PONDS USİNG ASTER IMAGES LAKE ACİGOL DENİZLİ SW ANATOLİA TURKEYProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
32181LinkAşırı, Alkali Van Gölü ve Nemrut Kaltera Göl Kıyıları Silisli Karbonatlı Matris Gelişimlerinin Karşılaştırılması, Doğu Anadolu, TürkiyeProf.Dr. Murat Budakoğlu10.04.2018
30818LinkMarmara Denizi Havzalarındaki Kumların Ağır Mineraller Bakımından İncelenmesiProf.Dr. Nilgün Okay10.04.2018
32873LinkINFULUENCE OF SULFIDE MINERALOGY ON OXYGEN AND SULFUR ISOTOPE RATIOS OF SULFATE GENERATED VIA OXİIDATIONProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı10.04.2018
32057LinkSülfid Mineralojosinin Sülfatın İzotop Değerlerine Olan Etkisi ve Asit Maden Sahalarının Oluşumu Açısından DeğerlendirilmesiProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı10.04.2018
37174LinkBacterial Oxidation of ArsenopyriteProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı10.04.2018
39819LinkMagnezyum karbonatlara öncü Ca fosfatca zengin nanopartiküllerProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı10.04.2018
38746LinkMİCROBİAL OXİDATİON OF METAL SULFUR MİNERALSProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı10.04.2018
34817LinkBatı ve Orta Pontidlerin Kretase - Miyosen Tektonik evrimiProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
33875LinkTiming and Mechanism of The Opening the western Black sea BasinProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
31947LinkKaradeniz Ne Zaman Açıldı: Pontid Magmatik Kuşağı ve Çökel Havzalarından VerilerProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
39000LinkGEÇ KRETASE STRATİGRAFİSİ VE BUNUN PALEOCOĞRAFİK VE TEKTONİK ANLAMIProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
31710LinkTürkiyedeki Kretase Yaşlı Tetis Süturları İçerisindeki Okyanusal Kırmızı Kayaların KökeniProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
30819LinkKuzey Anadoludaki Okyanusal Kırmızı Kayaların KökeniProf.Dr. Okan Tüysüz10.04.2018
32987LinkKEŞAN TRAKYA BÖLGESİNDEKİ KAOLİNLEŞMİŞ TÜFLERİN SERAMİK ÖZELLİKLERİProf.Dr. Recep Fahri Esenli10.04.2018
31973LinkGelibolu Yarımadası Kuzeybatısındaki Piroklasytik Kayaçların ZeolitleşmesiProf.Dr. Recep Fahri Esenli10.04.2018
31950LinkKB Anadoluda Yeralan Eosen Yaşlı Granitik Mağmatizmanın Kökeni ve Gelişim Nedenlerinin BelirlenmesiProf.Dr. Şafak Altunkaynak10.04.2018
31494LinkBatı Anadoludaki Senozoyik Yaşlı Volkanik Kayaların Jeokimyası ve Bölge Jeodinamiği İçindeki YeriProf.Dr. Şafak Altunkaynak10.04.2018
36504LinkKB Anadoluda Yüzeyleyten Eosen Yaşlı Mafik Lav ve Daykların Jeokimyasıu ve JeokronolojisProf.Dr. Şafak Altunkaynak10.04.2018
32737LinkBatı Anadoluda Bulunan Senozoyik Yaşlı Plütonik Toplulukların Jeoloji, Jeokimya ve PetrolojisiProf.Dr. Şafak Altunkaynak10.04.2018
32920LinkBATI ANADOLU DAKİ EŞ YAŞLI MAFİK VE FELSİK VOLKANİZMANIN KÖKENİProf.Dr. Şafak Altunkaynak10.04.2018
32454LinkEge Bölgesi Neojen Magmatizmasının Güney Sınırında Yer Alan Magmatik Topluluklarının Petrojenezinin AraştırılmasıProf.Dr. Şengül Can Genç10.04.2018
31496LinkGB Anadolu Bodrum Yarımadası Genç Magmatik Kayalarının Kökeni ve Petrolojik EvrimiProf.Dr. Şengül Can Genç10.04.2018
32075LinkKızılcaören Kompleks MineralizasyonununProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay10.04.2018
36191LinkNatural Radioactivity of the Kestanbol Pluton (Ezine-Çanakkale) and its Environmental Importance,TurkeyProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay10.04.2018
32452LinkCumaovası Volkaniklerin Petrojenezi ve Volkanik Tarihçesi, Orta-Batı Anadolu, TürkiyeProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
31497LinkTürkbükü Volkaniklerinin Staratifrafi ve Volkanolojisi: Stratovolkan Gelişimine Bir Örnek, Bodrum Yarımadası, BG TürkiyeProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
33311LinkÇUBUKLDAĞ GRABENİNDE İZLENEN SİLİSİK VOLKANİZMANIN VOLKANLOJİK VE PETROKİMYASAL ÖZELLKİKLERİ BATI ANADOLUProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
34275LinkÇUBUKLUDAĞ GRABENİNDE GERİLME İLE İLİŞKİLİ SİLİSİK VOLKANİZMANIN VOLKANO STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ DOM YERLEŞMESİ İLE TETİKLENEN FRETOMAGMATİK PÜSKÜRTMELERİN GELİŞTİRİLMENİN GÖSTERGELERİProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
32071LinkPetrological and Geochenmical Characteristics of the late Cretaceous Demirköy Igneous Complesin the strandja Zone NW TurkeyProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
33808LinkBATI ANADOLU GERİLME SİSTEMİNE AİT SİMAV GRABENİ İÇİNDEKİ OROJENİK EĞİLİMLİ ERKEN ORTA MİYOSEN YAŞLI MAGMALARIN (KALKALKALEN VE ALKALEN) İZ ELEMENT VE PB-ND-SR İZOPTİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
36795LinkCUMAOVASI VOLKANİKLERİNİN PETROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BUNUN ORTA BATI ANADOLU GERİLME REJİMİ VE İLİŞKİLİ SİLİSİK VOLKANİZMAYA ETKİLERİNİN ARAŞTIRLIMASIProf.Dr. Zekiye Karacık10.04.2018
34273Link21 MAYIS 2003 ( M=6,9) ZEMURİ CEZAYİR DEPREMİ SONRASI KABUK DEFORMANSYONUNUN INSAR ZAMAN SERİLERİYLE BELİRLENMESİProf.Dr. Ziyadin Çakır10.04.2018
36212LinkKuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmenti Üzeindeki Krip Hareketinin PslnSAR Zaman serileri ile İncelenmesiProf.Dr. Ziyadin Çakır10.04.2018
33749LinkPOSTEİSMİC DEFORMATİON OF THE 2003 ZEMMOURİ ALGERİA EARTQUAKE FROM INSARProf.Dr. Ziyadin Çakır10.04.2018
32640LinkBir Listrik Faylanma Örneği: 6Haziran 2000 Orta (Çankırı) DepremiProf.Dr. Ziyadin Çakır10.04.2018
39502LinkUsing the concentration–volume (C–V) fractal model in the delineation of gold mineralized zones within the Tepeoba porphyry Cu-Mo-Au, Balikesir, NW TurkeyDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
37860LinkGeochemical Investigations of Eğrigöz Granitoid-HOsted Cu-Pb-Zn Mineralization at the Nothern Margin of Tauride-Anatolide Platform: A Case Study from Tavşanlı Zone, Kütahya, TurkeyDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
32182LinkBatı Anadolu'da Aşırı Alkali Burdur, Salda, Yarışlı ve Acıgöl'ün Hidrojekimyasal ve Minerolojik ÖzellikleriDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
30724LinkTürkiye Yapıtaşı Malzemeleri Potansiyeli, Üretimi ve Pazarlamasının AraştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
32923LinkMİNERALOGİCAL GEOCHEMİCAL AND ISOTOPİC ( SR,O,C,S ) EVİDENCE FOR MULTİPLE FLUİD SOURCES FORT HE MUS BARİTE DEPOİSTS SE ANATOLİA TURKEYDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
31482LinkDoğu Anadolu Barit Yataklarının Jeolojik ve Ekonomik ÖzellikleriDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
37465LinkOrganic Genesis Of The Sulfur Occurrences And Their Relationship With Shales İn The Isparta RegionDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
34468LinkGEOLOGİCAL AND GEOCHEMİCAL CHARACTERİSTİCS OF KÜRE KASTAMONU COPPER DEPOSİTS TURKEYDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
39198LinkSTRUCTURAL CONTROLS ON VOLCANIC-HOSTED CU-MİNERALİZATİON : A CASE STUDY FROM YERGEN AND DEDENİNYURDU ÇORUM, TURKEYDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
38256LinkPorphyry Cu-Mo-(Au) Mineralization at Parağa Area, Nakhchivan District, Azerbaijan: Evidence from Mineral Paragenesis, Hyrothermal Alteration and Geochemical StudiesDoç.Dr. Mustafa Kumral10.04.2018
36614LinkA Nev Safety Risk Assement Paradingm Systems Theoric Accident Model and Process Stamp For Maritime Safety and ltd probable effects in metDoç.Dr. Şenel Özdamar10.04.2018
39196LinkMİNERALOGY AND GEOCHEMİSTRY OF BASE-METAL DEPOSİTS AT HALİLAR AREA, NW TURKEYDr.Öğr.Üyesi Demet Yıldırım10.04.2018
37914LinkInvestigation of Geochemistry and Subsurface Modeling of Porphyry Cu-Mo Deposit in Tepeoba-Havran, NW TurkeyDr.Öğr.Üyesi Demet Yıldırım10.04.2018
38342LinkActive Deformation Offshore the Western Transverse RangersDr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş10.04.2018
38410LinkQuantitative and Visual Analysis of Proppant Transport in Rough Fractures and Aperture StabilityDr.Öğr.Üyesi Kayhan Develi10.04.2018
32988LinkBİLECİK SELBÜKÜ ZEOLİTİK TÜFLERİN MİNERALOJİK PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİÖğr.Gör.Dr. Halis Manav10.04.2018
31926LinkBatı Anadolu'da Yer Alan Harmancık Ofiyolitinin Jeolojik ve Petrografik Karakterinin BelirlenmesiÖğr.Gör.Dr. Halis Manav10.04.2018
40184LinkDoğu Akdeniz’in Hatay-Samandağ kıyı kuşağı boyunca eski deniz kıyı çizgilerinin belirlenmesi ve uzun dönem yükselme oranlarının karşılaştırılmasıArş.Gör.Dr.Dr. Ufuk Tarı10.04.2018
34270LinkHATAY GRABENİNİN PLİYOSEN KUVATERNER EVRİMİ GÜNEYDOĞU TÜRKİYEArş.Gör.Dr.Dr. Ufuk Tarı10.04.2018
32560Linkİzmit-Adapazarı Çöküntüsünün Geç Pliyosen-Pleistosen Kinematik Analizi, KB TürkiyeArş.Gör.Dr.Dr. Ufuk Tarı10.04.2018
36970Y.LisansBalıkesir-Balya Pb-Zn Maden Atıklarının Jeokimyasal Karakterizasyonu ve Çevresel Etkilerinin AraştırılmasıProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı12.02.2018
39768T. DestekAcıgöl, Denizli Örneği Üzerinde Halofilik Mikroorganizmaların Karbonat Çökelimine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak AraştırılmasıProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı12.02.2018
39610Y.LisansTAŞKISIĞI VE ÇALTIÇAK KÖYLERİ (ADAPAZARI) YERALTISULARININ KİRLENME POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay13.12.2017
39608Y.LisansHasandağ ve Keçiboyduran volkanları (Orta Anadolu) arasında yüzeyleyen volkanik kayaçların volkanostratigrafisi ve petrolojik özelliklerinin incelenmesiProf.Dr. Şafak Altunkaynak04.07.2017
39371Y.LisansTürkiye ve Tunus Eosen Şekflerindeki Foraminifer Topluluklarının Bir Kıyaslaması ve Önemli Biyotik OlaylarProf.Dr. Ercan Özcan23.03.2017
39273Y.LisansMarmara Denizi, Kumburgaz Havzası'nın PaleosismolojisiDr.Öğr.Üyesi Gülsen Uçarkuş23.03.2017
39654Y.LisansSapanca Gölü Çökellerinde Deprem KayıtlarıProf.Dr. Memet Namık Çağatay20.12.2016
34391DoktoraVan Gölü'nün Yüksek Çözünürlü Geç Holosen İklim ve Çevresel KayıtlarıProf.Dr. Memet Namık Çağatay20.12.2016
39357Y.LisansMarmara Denizi’nde karbonat kabuk ve bacalarının oluşum ortam-koşulları ve mekanizmalarının araştırılmasıProf.Dr. Memet Namık Çağatay20.12.2016
38103Y.LisansTürkiye'de Üretilen Talkın Jeokimyasal Karakteristikleri ve Kozmetik Sanayinde ve Farmakolojide Kullanılabilme PotansiyeliProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay20.12.2016
33026G. AraştırmaAcıgöl (Denizli) Kıyısındaki Güncel Mikrobial Matris Oluşumunun Moleküler-Organik Jeokimyasının İncelenmesi ve Acıgöl Havzasının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile DeğerlendirilmesiProf.Dr. Murat Budakoğlu18.11.2016
37883G. AraştırmaKB Anadolu'daki Granitik Kayaların Radyoektivite Seviyeleri ve Bunların Yapıtaşı Olarak Kullanımının İnsan Sağlığı Açısından UygunluğuProf.Dr. Şafak Altunkaynak18.11.2016
33512DoktoraTokat-Gümüşhacıköy-Tosya-Çankırı Arasında Yer Alan lösitli BAzaltik Volkanizmanın Pertolojik Özellikleri ve Petrojenezinin AraştırılmasıProf.Dr. Şengül Can Genç18.11.2016
33366G. AraştırmaILGIN (KONYA) CİVARINDAKİ METASEDİMANTER VE YÜKSEK-K'LU METAVOLKANİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK VE PETROLOJİK İNCELENMESİDoç.Dr. Şenel Özdamar18.11.2016
32491G. AraştırmaKocaeli Yarımadası'nın Geç Kretase-Erken Paleojen Paleocoğrafik EvrimiProf.Dr. Okan Tüysüz26.09.2016
37955Y.LisansNallhıhan Kamasının Tektonik Evrimi (Ankara-Nallıhan)Prof.Dr. Cenk Yaltırak04.03.2016
37260Y.LisansKastamonu Küre Maden Atıklarının Çevre Jeokimyası Açısından İncelenmesiProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı22.12.2015
38104Y.LisansSafaalan (Tekirdağ-Saray) Bölgesi Terkedilmiş Kömür Sahalarındaki Yeraltı ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Çevresel EtkileriProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay22.12.2015
32585DoktoraGanos Fayının Neotektonik, Paleosismolojik ve Sismotektonik Özelliklerinin BelirlenmesiProf.Dr. Ziyadin Çakır22.12.2015
36992DoktoraAnalysis and Modelling of Crustal Deformation Along Selected Active Faults within the Africa-Eurasia Convergence ZoneProf.Dr. Ziyadin Çakır22.12.2015
36945Y.LisansBalıkesir-Tepeoba Bakır Mobden Oluşumlarının Jeolojik - Jeokimyasal İncelemesiDoç.Dr. Mustafa Kumral22.12.2015
38807Y.LisansÇorum – Kargı çevresinde oluşan Demir, Bakır oluşumlarının kökensel araştırmalarıDoç.Dr. Mustafa Kumral22.12.2015
34535Y.LisansBalıkesir Dursunbey Bölgesindeki Fe-Skarn oluşumlarının Kökeninin AraştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral22.12.2015
36918Y.LisansKütahtya Civarındaki Antimon Cevherleşmelerinin Jeolojik, Mineralojik ve Jenetik Açıdan İncelenmesiDoç.Dr. Mustafa Kumral22.12.2015
34786G. AraştırmaBatı Anadolu ( ÜçKöprü-Muğla, Yeşilova-Burdur, ve Beyağaç-Denizli) Kromitlerinin Platin Grubu Elementlerinin ve Ağır Metal İçeriklerinin AraştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral22.07.2014
33342G. AraştırmaORTA PONTİDLERİN KUZEYİNDE YER ALAN TEMEL METAMORFİKLERİN OLUŞUM EVRİMLERDoç.Dr. Gürsel Sunal07.07.2014
36390DoktoraAmik Ovasında Yer Alan Mukiş Krallığı'nın Başkenti Alalakh'dan Elde Edilen Geç Bronz Çağı Kıbrıs Seramiklerinin Kökenlerinin Arkeometrik Yöntemlerle AraştırılmasıDoç.Dr. Gürsel Sunal10.05.2014
32903A. BaşlangıçHatay (Antakya) Samandağ Bölgesinin Pliyo Kuvaterner EvrimiArş.Gör.Dr.Dr. Ufuk Tarı13.02.2014
36960Y.LisansM.Kemalpaşa (Bursa) ve Susurluk (Balıkesi) Arasında Mostra Veren Magmatik Kayaçların Jeolojisi ve PetrolojisiProf.Dr. Şafak Altunkaynak05.11.2013
34074Y.LisansAvcıkoru (Şile-İstanbul) Bölgesi Kömür ve Kil Sahalarındaki Yeraltı ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Çevre Sağlığı Açısından DeğerlendirilmesiProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay05.11.2013
36125G. AraştırmaKuzeybatı Anadolu'da Felsik Volkanizmanın Kökeni, Gelişim Zamanı ve Evrimi; Dursunbey VolkanikleriProf.Dr. Şafak Altunkaynak01.10.2013
35006Y.Lisansİnegöl-Bursa Bölgesi Civarında Bulunan Süstaşı Kalitesindeki Krizoprasların Mineralojik ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesiProf.Dr. Mehmet Sezai Kırıkoğlu18.09.2012
34472Y.LisansBüyükorhan- Geynik (Bursa ) Civarında Mostra Veren Adakitik Porfiri Dayklarının Petrolojisi ve JeokronolojisiProf.Dr. Şafak Altunkaynak05.09.2012
34603Y.LisansKepsut (Balıkesir) Volkanitlerinin Jeolojisi ve PetrolojisiProf.Dr. Şafak Altunkaynak05.09.2012
34075Y.LisansFuğlatepe ve Civarındaki (Bursa-Orhaneli) Krom Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Kimyasal KarakteristikleriProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay05.09.2012
36396Y.LisansVan Gölü'nün Son Buzul-Holosen Dönemi Paleoiklim KayıtlarıProf.Dr. Memet Namık Çağatay24.07.2012
33245G. AraştırmaKuzeybatı Anadolu,Kestanbol Roma antik taş ocaklarına ait işlem evrelerinin 10Be kozmojenik izotop yöntemi ile belirlenmesiDoç.Dr. Enver Vural Yavuz30.04.2012
33265AltyapıUmurbey-Çanakkale Yöresi Metalik Cevherleşmeleri ve Çevresel Etkilerinin AraştırılmasıProf.Dr. Macid Fikret Suner08.10.2011
31880DoktoraEskişehir-Sivrihisar-Günyüzü Havzasında Hidojeolojik Yapıyı Denetleyen Jeolojik Unsurların Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri ile TanımlanmasıProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay07.10.2011
34374Y.LisansKaradeniz'de İstanbul Boğazı Çıkışında Holsen de Deniz Tabanı Redoks Koşullarının DeğişimiProf.Dr. Memet Namık Çağatay04.10.2011
33377G. AraştırmaKEŞAN (EDİRNE) BÖLGESİNDEKİ KÖMÜR YATAKLARININ YÜZEY VE YER ALTI SULARINA ETKİSİProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay05.07.2011
33066G. AraştırmaKoru (Lapseki Çanakkale) Galenit Sfalerit Barit Oluşumlarını Denetleyen Termodinamik Koşulların AraştırılmasıProf.Dr. Ali Haydar Gültekin31.12.2010
32938DoktoraKalkım(Yenice-Çanakkale)Yöresi Sülfür Cevherleşmelerine Bağlı Ekonomik İz Elementlerin AraştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral31.12.2010
33292Y.LisansKÜÇÜKDOĞANCA (KEŞAN-EDİRNE) BÖLGESİ VE CİVARINDAKİ LİNYİT YATAKLARININ YER ALTI VE YÜZEY SULARINA ETKİSİProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay05.10.2010
33136Y.LisansKuzeybatı Anadolu Bölgesinde Kretase Tersiyer Geçişi Dolayları Foraminifer Değişimi ve Sedimantolojik SenteziProf.Dr. Ercan Özcan04.10.2010
33258DoktoraHatay ve Çevresindeki Aktif Fayların Araştırılması ve HaritalanmasıProf.Dr. Okan Tüysüz25.09.2010
31582DoktoraAmasya ve Çevresinin Morfotektonik Evrimi ve DepremselliğiProf.Dr. Okan Tüysüz24.08.2010
33149Y.LisansHatay (Antakya) Samandağ Arasındaki Aktif Fayların AraştırılmasıProf.Dr. Okan Tüysüz20.07.2010
32898DoktoraKarlıova Üçlü Eklemi Civarındaki Fayların Geometrisi, Morfotektoniği ve PaleosismolojisiProf.Dr. Hüsnü Serdar Akyüz16.03.2010
30733G. AraştırmaDemirköy(Kırklareli) Plütonunun Jeolojik ve Petrolojik Özelliklerinin AraştırılmasıProf.Dr. Zekiye Karacık15.02.2010
32766G. AraştırmaISTIRANCA MASİFİNİN DOĞU KESİMİNİN YAPISAL VE METMORFİK EVRİMİ VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARAL KORELASYONU (KISIM2)Prof.Dr. Borıs Natalın23.01.2010
32546Y.LisansAlmacık Dağı Eosen Volkanitlerinin Petrografik ve Petrolojik İncelemesiProf.Dr. Şengül Can Genç02.06.2009
32126G. AraştırmaKuzey Batı Türkiye'de Küçük ve Sığ Göllerde Geç Haolsen Paleoiklim ve Deprem Kayıtlarının AraştırılmasıProf.Dr. Cenk Yaltırak24.05.2009
32438G. AraştırmaİTÜ Maslak Göletinin Mikrobiyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin AraştırlımasıProf.Dr. Nurgül Çelik Balcı01.05.2009
32099Y.LisansHazar Gölü (Elazığ) Çökellerinde Holosen'deki İklim KayıtlarıProf.Dr. Memet Namık Çağatay14.04.2009
32041Y.LisansBurdur Yeşilova ve Tefenni Kromitlerinin Platın Grubu Elementelirin ve Ağır Metal İçeriklerinin ArıştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral14.04.2009
32396DoktoraKuzey Anadolu Fayı Üzerinde Kısa ve Uzun Dönemli Kayma Hızının Jeolojik ve Morfotektonik Yapılar ile BelirlenmesiProf.Dr. Hüsnü Serdar Akyüz28.03.2009
32276DoktoraKaradeniz ve Marmara Denizi'nde Son 20.000 Yılda Meydana Gelen Paleoşinografik ve Paleoiklimsel DeğişimlerProf.Dr. Memet Namık Çağatay10.10.2008
32123DoktoraGönen Yöresi Kömür Oluşumlarının Ueokimyasal İncelenmesi ve Tüketiminin Çevreye Olan Etkilerinin AraştırılmasıProf.Dr. Macid Fikret Suner24.09.2008
32398Y.Lisansİstanbul Haliç'in Holosen TarihçesiProf.Dr. Memet Namık Çağatay19.08.2008
31691G. AraştırmaBatı Anadolu Plütonik Topluluklarının Jeokimyası, Petrolojisi, Jeokronolojisi ve Bölge Jeodinamiği İçindeki YeriProf.Dr. Şafak Altunkaynak16.07.2008
32150DoktoraAnadolu Kuzey Ege ve Karadeniz'de Polen Analizleri: Son 23 Milyon (Miyosen-Günümüz) Boyunca Bitki Örtüsü ve İklim EvrimiProf.Dr. Memet Namık Çağatay12.06.2008
32128G. AraştırmaIstıranca Masifinin Doğu Kesiminin Yapısal ve Metomorfik Evrimi ve Çevresindeki Alanlarla KorelasyonuProf.Dr. Borıs Natalın13.05.2008
32235Y.LisansMarmara Denizi Orta Çukurluğunda Sismotürbiditlerin Özellikleri ve Tarihi Depremlerle İlişkilendirilmesiProf.Dr. Memet Namık Çağatay13.05.2008
30755G. AraştırmaK.B. Anadolu'da Armutlu Yarımadası Eosen magmatik Kayalarının Petrolojik EvrimiProf.Dr. Şengül Can Genç13.05.2008
31750DoktoraKuzey Anadolu Fay Sisteminin; Geyve (Sakarya) İznik-Gemlik (Bursa) Arasındaki EvrimiProf.Dr. Okan Tüysüz10.01.2008
31656DoktoraEskişehir-Erenköy Ayrışma Kökenli Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmalarının İncelenmesiProf.Dr. Macid Fikret Suner23.09.2007
31657DoktoraLapseki-Koru (Çanakkale) BaSo4-Pb-Zn Oluşumlarının Jeokimyasal İncelenmesiProf.Dr. Macid Fikret Suner23.09.2007
1845DoktoraDinek Yöresi Barit Oluşumlarının Kökenin Araştırılması ve Petrografik Jeokimyasal ÖzellikleriProf.Dr. Macid Fikret Suner05.06.2007
31396G. AraştırmaHendek-Dikmentepe Civarı Polimetalik Cevherleşmesi Jeokimyasal EtüdüProf.Dr. Macid Fikret Suner05.06.2007
31890AltyapıAvrasya Yerbilimleri Enstitüsü Numune Hazırlama Laboratuarı Altyapı ProjesiProf.Dr. Okan Tüysüz05.06.2007
31647DoktoraSapanca (Adapazarı)-Gölkaya (Düzce) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun paleosismolojisi ve morfotektoniğiProf.Dr. Hüsnü Serdar Akyüz23.05.2007
31285Y.LisansYedisu Fay Segmentinin Morfotektonik ve Paleosismolojik Özelliklerinin AraştırılmasıProf.Dr. Hüsnü Serdar Akyüz17.04.2007
1742DoktoraDoğu Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayı'nın Morfotektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemi ile DeğerdlendirilmesiProf.Dr. Okan Tüysüz17.04.2007
30878G. AraştırmaOrta ve Batı Pontidlerde Liyas Volkanizmasının Kökeni ve Petrolojik EvrimiProf.Dr. Şengül Can Genç17.04.2007
30982G. AraştırmaDatça Yarımadasının Genç TektoniğiProf.Dr. Okan Tüysüz20.03.2007
31051A. BaşlangıçMuş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Niteliklerinin AraştırılmasıDoç.Dr. Mustafa Kumral23.11.2006
31041DoktoraArmutlu Yarımadası,Fıstıklı Granitinin Petrografik ve Petrolojik İncelemesiProf.Dr. Şengül Can Genç03.10.2006
31335Y.LisansHendek-Dikmentepe Civarı Polimetalik CevherleşmesiProf.Dr. Macid Fikret Suner19.07.2006
31292DoktoraKuzey Anadolu Fay Zonu Boyunca Bolu-Eskipazar Civarının MorfotektoniğiProf.Dr. Okan Tüysüz20.06.2006
31368Doktoraİzmit - Gölkaya (Düzce) Arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Paleosismolojisi ve MorfotektoniğiProf.Dr. Hüsnü Serdar Akyüz09.05.2006
1976Y.LisansOrtaköy-Çakıl Köyleri Kuzeyli Çevre Kayaçlı Jeokimyasal İncelenmesi e Çevresel KirlenmeProf.Dr. Macid Fikret Suner09.05.2006
2025Y.LisansBüyükçekmece Gölü Güney ve Batısı Çevre Kayaçları Jeokimyasal İncelenmesi ve Çevresel Kirlenme Parametrelerinin DeğerlemdirilmesiProf.Dr. Macid Fikret Suner09.05.2006
31209A. BaşlangıçMuş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Niteliklerinin Araştırılması Aşama-2Doç.Dr. Mustafa Kumral09.05.2006
1275G. AraştırmaZaman ve Suyun Çatlaklı Kayanın Davranışı Üzearindeki Etkilerinin arıştırılmasıDoç.Dr. Yılmaz Mahmutoğlu21.02.2006
31067G. Araştırmaİznik Gölü Paleolimnolojik,Paleoklimatolojik Evrimi ve Kuzey Anadolu Fayının Göl Evrimi Üzerindeki EtkisiProf.Dr. Memet Namık Çağatay06.12.2005
31157DoktoraMaden Atık Sahalarında Sülfürlü Minerallerin Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Faktörlerin Sülfür ve Oksijen İzotopları ile Tayin EdilmesiProf.Dr. Fuat Yavuz29.11.2005
30103DoktoraManyas M. Kemealpaşa Ulubat ve Bursa Segmentleri ve Üzerinde Jeolojik ve Paleosismik ÇalışmalarıProf.Dr. Okan Tüysüz13.09.2005
30467Y.LisansDoğu Marmara Denizi Güncel Sahil Kumlarının Oluşumu ve Ağır Mineraller Bakımından AraştırılmasıProf.Dr. Nilgün Okay14.06.2005
30501Y.LisansSivrihisar ve Kaymaz (Eskişehir) Bölgesindeki Plütonik Kayaçların Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesiProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay12.04.2005
1698G. AraştırmaSivrihisar ve Beylikova Bölgesindeki Flüor ve Radyoaktif İçerikli İçme ve Kullanma Sularının Hidrokimyasal Özellikleri ve Sağlık Üzerine EtkileriProf.Dr. Yüksel Örgün Tutay05.04.2005
30740DoktoraIsparta Yalvaç Manyezit Yataklarının Jeolojik ve Kökensel İncelenmesiProf.Dr. Fuat Yavuz15.02.2005
30750AltyapıPolazirizan Mikroskopta Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Görüntüleme Sisteminin KurulmasıProf.Dr. Okan Tüysüz17.07.2004
30879G. AraştırmaYedisu Fayının JeolojisiProf.Dr. Okan Tüysüz23.06.2004
30466G. AraştırmaKuzey Anadolu Fayının Devrez Çayı ile Kamil Arasındaki Morfolojik EtkileriProf.Dr. Okan Tüysüz25.05.2004
30357Y.LisansMarmara Denizi'nin Kuzey Şelfinden Alınan Karotlarda Mollukslardaki Oksijen ve Karbon İzotopu analizi ve JeokimyasıProf.Dr. Memet Namık Çağatay15.04.2004
1931DoktoraKaradeniz'de Organik Karbon Karbonat,Radyoiztop ve metal birikim hızlarının incelinmesiProf.Dr. Memet Namık Çağatay10.10.2003
1932DoktoraMarmara Denizinin Geç Kuvaterner SedimantolojisiProf.Dr. Memet Namık Çağatay10.10.2003
1350G. AraştırmaÇorum-Amasya-Çankırı Yöresi Eosen Volkanizmasının Petrolojik EvrimiProf.Dr. Şengül Can Genç22.09.2003
1587G. Araştırmaİstanbul İçin Deprem Senoryalarının Hazırlanmasında Jeolojik Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İleProf.Dr. Okan Tüysüz12.05.2003
1500G. AraştırmaYenice-Ayvalık Bölgesi, ph-Zn Cevherleşmelerinin Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ÖzellikleriProf.Dr. Ali Haydar Gültekin30.04.2003
1774Y.Lisansİzmit Civarının Jeoloji ve Coğrafi Bilgi SistemiProf.Dr. Okan Tüysüz04.02.2003
1743Y.LisansArmutlu Yarımadası Coğrafi Bilgi SistemiProf.Dr. Okan Tüysüz22.10.2002
1857Y.LisansIstıranca Masifinin kinematik ve Yapısal Özeliklerinin İncelenmesiProf.Dr. Borıs Natalın26.07.2002
1668Y.LisansKaradenizde Holosen Sapropelinin Oluşum Koşullarının AraştırılmasıProf.Dr. Memet Namık Çağatay21.06.2002
1479Y.LisansEnez Grabenin Neojen startigrafisi ve tektonik özelliklerin uydu görüntüleri desteği ile BelirlenmesProf.Dr. Okan Tüysüz21.06.2002
1253DoktoraBatı ve Orta Pontid Tektonik Birliklerinin Sınırının Jeolojik EvrimiProf.Dr. Okan Tüysüz26.04.2001
768Y.LisansBazı Pontidlerin Yapısal Evriminde Tesriyer Yaşlı Yüzey Yönlü Ters Fayların RolüProf.Dr. Okan Tüysüz26.04.2001
1238AltyapıFarklı Türlerdeki Mineral ve Kayaçların Oluşumlarının ve Bölgesel Dağılımlarının Mineralojik-Petrog.Prof.Dr. Zekiye Karacık22.03.2001
1159Y.LisansÇöreler Cabel Güneyi (Bursa) Manyezitli Oluşum Mekanizmalarının Jeokimyasal AçıdProf.Dr. Macid Fikret Suner30.11.2000
1151G. AraştırmaÇankırı Havzası Doğu Kenarının Neo-Tektonik EvrimiProf.Dr. Okan Tüysüz08.04.2000
559Y.LisansKılıçlı (Şile-İstanbul) Killerinin Jeokimyasal Fiziksel ve Minorolojik Özelliklerinin İncelenmesiProf.Dr. Mehmet Sezai Kırıkoğlu16.02.1996
38535LinkAntakya Grabeni'nin Morfotektonik Evrimi, GD TürkiyeArş.Gör.Dr.Dr. Ufuk Tarı