İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

 

E. Yüzer ve M. Sakınç

 

Bu yazıda, kökleri 1773 yılına kadar indirilen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde günümüzdeki yerbilimleri kavramından farklı olsa da, başlangıç sayılabilecek bazı eğitim evreleri kısaca anımsatıldıktan sonra, 50.yılını kutladığımız Türkiye’nin ilk Jeoloji Mühendisi yetiştiren bölümünün kuruluş öncesine ve kuruluş yıllarına dönülmesi amaçlanmaktadır.

 1. 1773-1909: Askeri mühendis yetiştiren Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’dan Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne kadar Osmanlı Devleti’nde geçen dönemdeki eğitim.
 2. 1909-1944: Sivil mühendis yetiştiren Mühendis Mekteb-i Âlisi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuna kadar Osmanlı Devleti-Türkiye Cumhuriyeti geçiş dönemindeki eğitim.
 3. 1944-1953: Maden Fakültesi’nin kuruluşuna kadar İnşaat Fakültesi içindeki Jeoloji eğitimi.
 4. 1953-1961: Türkiye’nin ilk Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşuna kadar Maden Fakültesi bünyesinde sürdürülen Jeoloji eğitimi.
 5. 1961-1982: YÖK Yasasının çıkarılmasına kadar uygulanan öğretim ağırlıklı jeoloji mühendisliği eğitimi.
 6. 1982-2011: YÖK Yasası’ndan günümüze değin sürdürülen araştırma ağırlıklı jeoloji mühendisliği eğitimi.

Aşağıda bu dönemlere ilişkin özetlenmiş bilgiler verilmektedir.

 

1773-1909 Osmanlı Dönemi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kuruluşuna kadar gelen mühendislik eğitimi askeri kurumlarla başlamış ve 1909 yılına kadar devam etmiştir.

Osmanlı Devletinde Padişah III. Mustafa döneminde ilk kez batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi) kurulmuştur.

1795 yılında Padişah III. Selim döneminde Hasköy’de askeri kara mühendisleri yetiştirmek üzere Mühendishane-i Berr-i Hümayun (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) kurulmuştur.

Mühendishane dışında 1825 de kurulan “Tıbbiye-i Şahane” de, Dr. Abdullah Bey tarafından 1855 yılından itibaren “İlmütabakat-ül arz ve Maadin” ismi ile dersler verilmeye başlanmıştır. Bir anlamda bu tarih ülkemizde, günümüzdeki anlamına yakın yerbilimleri öğretiminin başlangıcı olarak alınabilir.

Bu arada, İstanbul’da ilk jeoloji kitabı 1853 yılında basılmıştır. Bu kitap 1833 de Nerée BOUBÉE tarafından Paris’te, ‘Géologie Populaire à la Portée de Tout le Monde Apliquée à l’Agriculture et à L’Industrie’ adı ile yayınlanmış olan kitabın çevirisidir. Bu çeviri doğrudan Fransızcadan değil Mısır kaynaklı bir Arapça tercümeden yapılmıştır. Türkçeye çeviri yapan Rusçuklu er-seyd Mehmet Ali Fethi Efendidir ve bu çalışmasına İlm-i Tabakatül-Arz adını vermiştir (Şengör, 2010).

1863 yılında Darülfünunun açılması ile çıkarılan “Mecmuai Fünun” dergisinde, Türkiye’nin ilk maden mühendisi Sadrazam İbrahim Ethem Paşa tarafından hazırlanan “Methali İlimi Jeoloji ve Maadin” başlıklı makalede ilk kez “Jeoloji” kelimesi kullanılmıştır.

1885-1890 yılları arasında, Lecoq Paşa tarafından hazırlanan ve Mühendishane-i Berri’i Hümayun matbaasında basılan “Ameli ilmü arz” (Uygulamalı Jeoloji!) kitabında yer verilen bilgiler günümüzün inşaat mühendisliği öğretiminde işlenen “İnşaat Jeolojisi” konuları ile bir ölçüde örtüşmektedir.

Aynı yıllarda, 1883 de kurulan “Hendese-i Mülkiye” de Yüzbaşı Ali Fuat Efendi, Edinburg Üniversitesi hocası A. Geiki tarafından hazırlanan kitabı dilimize çevirmiş ve “Tabakatül-arz” adı ile derslerde okutmuştur.

 

1909-1944 Teknik Üniversite’nin Kuruluşundan Önceki

Sivil Mühendislik Dönemi

 

Hendese-i Mülkiye mektebindeki 7 yıllık mühendislik eğitimi, 1909 yılında okulun Bayındırlık Vekâleti’ne bağlanmasından sonra Mühendis Mekteb-i Âlisi adı ile sivil bir nitelik kazanmış ve eğitim 5 yıla indirilmiştir. Bu okula Viyana Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ph. Forchheimer beraberinde bugünkü tanımıyla Zemin Mekaniğinin kurucusu Prof. Dr. Von Terzaghi’yi getirmiştir. Bu bilim dalı mühendishane bünyesinde kurulmuştur. Daha sonra Robert College’e geçen Terzaghi, 1925 yılında ünlü ‘Zemin Mekaniği’ kitabını yayınlamıştır. 1929 yılında Viyana Yüksek Teknik Üniversitesi’ne, daha sonra ABD de Harward Üniversitesi’ne geçen ve jeolojiye çok önem veren bir bilim adamı olan, dünyanın birçok üniversitesinden fahri doktora ünvanı alan Prof. Dr. Terzaghi, ileriki yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin fahri doktora verilen ilk yabancı bilim adamı olmuştur.

1909-1928 yılları arasında bu okulda Alfred Loupe, Müller, Dr. Kalçer ve Behçet Emin Bey tarafından “Arziyat, Tabakatül Arz, Tabakat ve Madeniyyat” dersleri okutulmuştur (Bilge ve diğ., 2010).

Bu dönemden başlayarak (1918), İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitim görevi ve emekliliğine kadar (1963), İTÜ de 45 yıl sürekli jeoloji-mineraloji dersleri veren hoca, Ahmet Malik SAYAR’dır. 1918 yılında İstanbul Darulfünunu Fen Medresesi’nde (Fen Fakültesi) ‘İlm-i arz ve Maadin’ dersi asistanı olarak mesleki çalışmalarına başlamış, 1919 yılında İstanbul Darülfununu’nda müderris muavinliği (Doçent), 1921 de Mühendis Mekteb-i Ali’sinde Muallim (Profesör) olmuştur.

A. M. SAYAR, 1924-1944 yıllarında İstanbul Darülfununu’ndaSuhur ve Müstehasat’ (petrografi ve paleontoloji) derslerinin yanı sıra Mühendis Mekteb-i Âlisi ve Yüksek Mühendis Mektebi’nde de jeoloji ile ilgili dersler vermiş, Türkiye Jeolojisi, mineral, taş ve fosiller üzerinde araştırmalar yapmış, İstanbul’un 1/100.000 ölçekli ilk jeoloji haritasının hazırlanmasını sağlamış, laboratuvarlar kurmuş ve çok değerli koleksiyonlar oluşturmuştur.

 

1944-1953 İstanbul Teknik Üniversitesi’nde

Maden Fakültesi’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Dönem

 

1944 yılında ‘Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi haline dönüştürülmesinden sonra İnşaat Fakültesi ders programındaki ‘Jeoloji’ dersi Prof. A. Malik SAYAR ve Asistan Kemal ERGUVANLI tarafından verilmeye başlamıştır. Kemal ERGUVANLI, 1944-1948 yılları arasında Hereke ve civarında yaptığı çalışmalar sonucunda “Hereke Pudingleri ile Gebze taşlarının İnşaat Bakımından Etüdü ve Civarlarının Jeolojisi” konulu doktora tezini hazırlamıştır. Bu tez İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunca kabul edilen “ilk doktora tezi” olup, tezin formatı İTÜ’de uzun yıllar aynen korunmuştur.

İnşaat Fakültesindeki jeoloji dersinde, 1932 de ilk, 1949 da ikinci baskısı yapılan Mineraloji ve Jeoloji kitabı okutulmuştur.

1949 yılında İnşaat Fakültesi Jeoloji Kürsüsünün üçüncü elemanı olarak Asistan Cazibe ARIÇ görev almış ve burada başladığı ‘Haliç, Küçükçekmece Gölü Bölgesinin Jeolojisi’ konulu doktora tezini 1955 yılında Maden Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Maden Fakültesinin kuruluşundan bir yıl önce 1952 yılında, İTÜ’de yerbilimleri konusunda önemli bir gelişme yaşanmış, UNESCO’nun bilimsel desteği ile ‘Hidrojeoloji’ ve ‘Sismoloji’ Araştırma ve Yüksek Lisans Enstitüleri kurulmuştur.

İTÜ bünyesinde jeoloji mühendisleri mezun edilinceye kadar aktif görev yapan bu enstitülerde uluslararası ünlü öğretim elemanları görev almış jeolog ve jeofizikçilere bir yıllık eğitim ve tez hazırlığından sonra ‘Hidrojeolog’ ve ‘Sismolog’ uzmanlık sertifikaları verilmiştir.

 

 

1953-1961 İTÜ Maden Fakültesi’nin Kuruluşu ve

Yerbilimleri Eğitim Dönemi

 

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesine 5. Fakülte olarak katılan Türkiye’nin ilk Maden Fakültesi, Prof. İlhami CİVAOĞLU’nun girişimi ile başlatılan ve 6 yıl süren (1947-1953) çok ayrıntılı ve titiz çalışmalar sonucunda 1953 yılında kurulmuştur. Prof. A. Malik SAYAR’ın ilk dekanı olduğu Taşkışla’nın küçük bir bölümüne sıkışan fakültenin başlangıçta 10, daha sonra diğer fakültelerden gelenlerle sayıları 34’e çıkan öğrencisi, 6 profesör ve 5 doçent’den oluşan 11 öğretim üyesi bulunmaktaydı. Kuruluşta Fizik, Kimya, Matematik ve Jeoloji kürsüleri bulunan fakülteye 1954 yılında Maden Yatakları ve Mineraloji, 1955 yılında Maden İşletmesi ve Cevher Hazırlama, 1956 da da Tatbiki Jeofizik kürsüleri eklenmiştir.

Kuruluş yıllarında İTÜ İnşaat Fakültesi Jeoloji kürsüsünden Maden Fakültesi’ne geçen Prof. A. Malik SAYAR, Doç. Dr. Kemal ERGUVANLI ve Asistan Cazibe ARIÇ’dan oluşan kadroya, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nden yurt dışına (İsviçre, ABD) gönderilerek doktoralarını tamamlayan Doç. Dr. Galip SAĞIROĞLU (1952), Doç. Dr. Ekrem GÖKSU (1952), daha sonra da Prof. Dr. Kazım ERGİN (1956) katılmıştır. Bu kadro, 1938 yılında ATATÜRK tarafından Almanya’ya gönderilerek doktorasını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’ne dönen Prof. Dr. İhsan KETİN’in 1953 yılında Maden Fakültesi’ne katılması ile zenginleşmiştir. 1959 yılında Maden Fakültesi içindeki kürsülere ‘Tatbiki Jeoloji’ adı ile yeni bir kürsü eklenmiştir.

 

1961 yılında İTÜ de

Jeoloji Yüksek Mühendisli Bölümü’nün Kuruluşu

 

1960’lı yıllarda ülkemizdeki diğer eğitim kurumlarında gördükleri lisans eğitimi ile ‘Jeolog’ olarak mezun olan elemanların, özellikle Jeolog-İnşaat Mühendisi, Jeolog-Maden Mühendisi arasındaki diyalog yetersizliğinin ve uyuşmazlığın giderilmesi ve ortak bir dilin kullanılması amacı ile Jeoloji Mühendisi unvanı verilecek bir eğitim kurumunun araştırılmasına girişilmiştir. Bu girişimin öncüleri de Maden Fakültesi öğretim üyeleri, özellikle 1959 yılında profesör olan Kemal ERGUVANLI olmuştur.

 

1961-1982 (YÖK Yasasının Çıkarılmasına Kadar Geçen Dönemde) Jeoloji Mühendisliği Öğretimi

1961 yılında Maçka’daki Maden Fakültesi binasında 5 yıllık eğitim sonucunda ‘Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Petrol Yüksek Mühendisi’ diplomaları veren ilk, öncü bölümler kurulmuştur.

Bu 5 yıllık eğitimde Mühendislik formasyonu verilecek temel bilim dersleri (Fizik, Kimya, Matematik, Teknik Tasarım ve Çizim vb.) ile Jeolog formasyonu kazandıracak yerbilimi derslerinin dengeli olarak yerleştirildiği programların düzenlenmesine gayret edilmiştir. Haftanın 6 gününe yayılan, 40 saatin üzerindeki bu yoğun programlar ile Orta Avrupa ekolündeki ‘Yüksek Mühendis’ tanımı ve niteliğine uygun elemanların yetiştirilmeleri amaçlanmıştır. Bu süreç 1973 yılına kadar devam etmiş, bu yıldan sonra 4 yıllık eğitime dayalı ‘Jeoloji Mühendisi’ yetiştirilmesine başlanmıştır.

4 yıllık Jeoloji Mühendisliği eğitiminde, temel bilimler derslerinin verildiği (Fizik, Kimya, Matematik) kürsülerin yanı sıra Genel Jeoloji, Maden Yatakları ve Mineraloji (daha sonra Maden Yatakları ve Jeokimya, Mineraloji ve Petrografi), Tatbiki Jeoloji (daha sonra Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği, Uygulamalı Jeoloji) ve Jeofizik kürsüleri yer almıştır. Bu süreçte genelde öğretime ağırlık verilmiş, üniversitelerdeki bölümlere özgü, fakülteler ve kürsüler tarafından oluşturulan, bağımsız ve özgün ders programlarının uygulanmasına özen gösterilmiştir.

İTÜ deki Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş yıllarında görev alan ve yukarıda adı geçen hocalarımız, izleyen yıllarda başta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) olmak üzere İzmir, Eskişehir ve diğer bazı Anadolu Üniversitelerindeki Yer Bilimleri öğretimlerine de çok önemli katkılar sağlamışlardır.

YÖK yasasının çıkarılmasıyla birlikte ülkedeki üniversitelerde tekdüze öğretime geçilmiş, bilimsel ve yönetsel anlamda büyük değişikler olmuş, uzun yıllar kürsüler ile yönetilen Fakültelerin bölümleri bu kanunla birlikte Anabilim Dallarına dönüştürülmüştür. Bu süreçte diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü de Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Mineraloji-Petrografi ve Maden Yatakları-Jeokimya olmak üzere dört Anabilim Dalından oluşturulmuştur.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde 1980’li yılların ortalarına kadar eğitim ağırlıklı olarak uygulanan program, bu yıllardan sonra giderek artan yoğunlukta olmak üzere eğitim-araştırma nitelikli hale getirilmiştir. Bu dönemde Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ile çok sayıda ortak araştırma projeleri üzerinde çalışılmış ve sonuçlandırılmıştır. 1997 yılında bölüm elemanlarının görevlendirildiği, ‘Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’ nün kurulması ile Lisansüstü ve araştırma ağırlıklı eğitim bu enstitüde odaklanmıştır.

 

Kaynakça

Bilge, M., Zorlu, T., Barutçu, B. ve Neftci, A. (2010), 1909-1929 Yıllarına ait İTÜ Arşiv Katalogları Işığında Mühendislik Eğitimi Tarihimize Bakış. İTÜ Vakfı Dergisi, Sayı 56. s.53-63. İstanbul

Erguvanlı, K., (1978), Jeoloji Mühendisliği Öğretiminin Türkiye’de gelişimi. MTA 25. Yıl. Ankara

Erguvanlı, K., (1978), Türkiye de Jeoloji Konusunda İlk Yayınlar. Yeryuvarı ve İnsan Dergisi, Cilt 3 ve 4. Ankara.

Erguvanlı, K., (1978), Türkiye de son 50 yılda Mühendislik jeolojisi ve problemleri MTA 50. Yıl Bülteni Ankara.

Erguvanlı, K., (1979), Türkiye’de Jeoloji Araştırmalarında ve Jeoloji eğitiminde öncüler. JMO Yer Yuvarı ve İnsan Ankara.

Erguvanlı, K., (1978), Türkiye de son 50 yılda Mühendislik jeolojisi ve problemleri MTA 50. Yıl Bülteni Ankara.

Erguvanlı, K., (1979), Türkiye’de Jeoloji Araştırmalarında ve Jeoloji eğitiminde öncüler. JMO Yer Yuvarı ve İnsan Ankara.

İTÜ 25. Yılda Maden Fakültesi Kılavuzu (1977-1978)

İTÜ Maden Fakültesi 50. Yıl Bülteni I Maslak (2003)

İTÜ Maden Fakültesi Bülteni (1983).

İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Mensupları, (1995)., Cumhuriyet Abidelerinden Biri İhsan Ketin (1914-1995) 30 Aralık 1995, Cumhuriyet Gazetesi İstanbul.

İTÜ, 1984-85, 1985-86 Kılavuzu

Ketin, İ. (  ): İshak Efendinin Mecmua-i Ulum-i Riyaziye Adlı Eserinden Alınan Notlar.

Sayar, C., (2011), Ord. Prof. A. Malik SAYAR’ın hayatı ve eserleri (Özel notlar)

Şengör, A. M. C., (2010), Bir bilim Adamının serüveni, "Celal Şengör Kitabı" Söyleşi Sefa Kaplan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 675 s.

Şengör, A. M. C., (2010), Osmanlı’nın ilk Jeoloji kitabı ve Osmanlı’da Jeolojinin durumu hakkında öğrettikleri. Osmanlı bilim araştırmaları, Asuman BAYTOP armağanı, Editör Feza GÜNERGUN, İstanbul Üniversitesi Yayını, No:4966 Cilt:1 Sayı:1-2, İstanbul.

 

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE

İTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Kuruluş Yıllarındaki Kürsüler

 1. Genel Jeoloji Kürsüsü                                Başkan: Prof.Dr. İhsan KETİN
 2. Tatbiki Jeoloji                                            Başkan: Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI
 3. Mineraloji ve Maden Yatakları Kürsüsü    Başkan: Prof.Dr. Galib SAĞIROĞLU
 4. Jeofizik Kürsüsü                                        Başkan: Prof.Dr. Kazım ERGİN

 

Jeofizik Kürsüsü  1974 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümü olarak akademik dünyada yerini almıştır.

 

Rektörlük Yapan Bölümümüz Öğretim Üyeleri

 1. 1970-1974: Prof.Dr. Galib SAĞIROĞLU             (İTÜ)
 2. 2002-2010: Prof.Dr. Yücel YILMAZ                   (Kadir Has Üniversitesi)
 

Dekanlık Yapan Bölümümüz Öğretm Üyeleri

 1. 1953-1955: Prof.Dr. Malik SAYAR
 2. 1962-1964: Prof.Dr. Galib SAĞIROĞLU
 3. 1966-1967: Prof.Dr. İhsan KETİN
 4. 1967-1968: Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI
 5. 1971-1974: Prof.Dr. İhsan KETİN
 6. 1986-1988: Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI (Fen-Edebiyat Fakültesi)
 7. 1982-1991: Prof.Dr. Erdoğan YÜZER
 8. 1997-2000: Prof.Dr. Naci GÖRÜR
 9. 2000-2002: Prof.Dr. Yücel YILMAZ
 10. 2002-2008: Prof.Dr. Mahir VARDAR
 

Bölüm Başkanlarımız

1982-1983: Prof.Dr. Işık KUMBASAR

1983-1985: Prof.Dr. Şakir ABDÜSSELAMOĞLU

1985-1988: Prof.Dr. Kemal ERGUVANLI

1988-1991: Prof.Dr. Yücel YILMAZ

1991-1994: Prof.Dr. Mahir VARDAR

1994-1997: Prof.Dr. Atasever GEDİKOĞLU

1997-2004: Prof.Dr. Erdoğan YÜZER

2004-2005: Prof.Dr. Fikret SUNER

2005-2008: Prof.Dr. Remzi AKKÖK

2008-2010: Prof.Dr. Ö. Işık ECE

2010-2013: Prof.Dr. Remzi KARAGÜZEL

2013-2018: Prof.Dr. Sezai KIRIKOĞLU

2018-2020: Prof.Dr. Ziyadin ÇAKIR

2020-2024 :Prof.Dr. Emin ÇİFTÇİ

2024-          :Prof.Dr. Şenel ÖZDAMAR

 

 

Emekli Olan Öğretim Elemanları

 

Prof.Dr. Işık KUMBASAR

Prof.Dr. Şakir ABDÜSSELAMOĞLU

Prof.Dr. Cazibe SAYAR

Prof.Dr. Fazlı Y. OKTAY

Prof.Dr. Yılmaz BÜRKÜT

Prof.Dr. Yücel YILMAZ

Prof.Dr. Erdoğan ERKAN

Prof.Dr. Erdoğan YÜZER

Prof.Dr. Işık ÖZPEKER

Prof.Dr. Atilla AYKOL

Prof.Dr. Atasever GEDİKOĞLU

Prof.Dr. Bektaş UZ

Prof.Dr. Mustafa ERDOĞAN

Prof.Dr. Işık ECE

Doç.Dr. Tolga Hulusi YALÇIN

Prof.Dr. Ali Haydar GÜLTEKİN

Prof.Dr. Sezai KIRIKOĞLU

Yük. Müh. Aynur ÖZGÜL

Öğr.Gör. Nursel ATEŞOK

Yük. Müh. İsmail ERİŞ

Öğr.Gör. Dr. Halis MANAV