Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bitirme Tasarım Projesi Hazırlama Esasları

2017

Madde 1: Amaç ve Genel Kurallar

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri akademik eğitim ve öğrenimlerinin 7 ve 8’inci yarıyıllarında aldıkları Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II dersleri kapsamında biri diğerinin devamı 2 bileşenli bir tez yapmakla yükümlüdür. Bu tezin amacı öğrencinin mezuniyeti için yeterliliğinin özgün ve uygulamaya yönelik bir tasarım çalışması ile denenmesidir. Çalışmada çağdaş ve mesleki bilgilerin pekiştirilmesi, uygulanması ve öğrencinin özgüveninin geliştirilmesi hedeflenir. Hazırlanacak tez tasarım bileşeni içermelidir.

Bitirme Tasarım Projesi bir veya iki tez danışmanı tarafından yürütülür. İki danışmanlı tezlerde danışmanlardan biri Genel Jeoloji veya Mineraloji-Petrografi diğeri Mühendislik Jeolojisi veya Maden Yatakları-Jeokimya alanlarından olmalıdır. Bitirme Tasarım Projesi takım çalışması şeklinde en fazla 3 kişilik öğrenci grubu tarafından ya da tek öğrenci tarafından hazırlanabilir. 

Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II dersleri ders programlarında her ders döneminde açılır. Bitirme Tasarım Projesi-I’den geçemeyen öğrenciler Bitirme Tasarım Projesi-II dersine kaydolamaz. Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II’de tez danışmanı/danışmanları aynı öğretim üyesi/üyelerinden oluşur. Bitirme Tasrım Projesi-I’den başarısız olunması durumunda, öğrenci/öğrenciler aynı tasarım projesi konusunda tez danışmanı/danışmanları ile Bitirme Tasarım Projesi-I çalışmasına izleyen eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt ile devam edebilir veya yeni bir tasarım projesi konusunda aynı veya farklı tez danışmanı/danışmanları ile  yeniden başlayabilir.

Bitirme Tasarım Projesi-I dersine kaydolacak öğrenci/öğrenciler yedinci yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve devam şartını sağlamış olmak zorundadır. 

Bitirme Tasarım Projesi-II dersine kaydolacak öğrenci/öğrenciler 8. yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve devam şartını sağlamış olmak, Bitirme Tasarım Projesi I dersinden başarılı olmak (minimum CC) ve 8. Yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadır. 

Bölüm öğretim üyelerinin önerdiği bitirme tasarım projesi çalışma konuları, Bölüm Başkanlığı tarafından 6. Yarıyıl sonuna kadar (Mayıs ayı içerisinde) Bölüme ait panoda duyurulur. Başvuran öğrencilerin konu ve grup tercihleri dikkate alınarak Bölüm Başkanlığı tarafından Bitirme Tasarım Projesi Dağıtım Formları hazırlanır ve Bölüm Panosu’nda ilan edilir. Öğrenciler 7. Yarıyılın başında danışmanları ile görüşerek çalışma programlarını oluşturur ve Bitirme Tasarım Projesinin ilk aşamasını yapmaya başlar. 

Öğrenciler; 

 • Her dönemin ilk haftasında, İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığına ait web sayfasında yer alan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bitirme Tasarım Projesi Başvuru Formlarını doldurup, danışman/danışmanlarına onaylatıp Bölüme elden teslim ederler.

 • Dönem süresince danışman/danışmanlarının gözetiminde çalışmalarını tamamlarlar.

 • Bölümün web sayfasında belirtilen (Madde 3) yazım kurallarına göre hazırlanan Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II’nin 3 adet ciltlenmemiş çıktıları, akademik takvimde öngörülen tarihlerde, Bitirme Tasarım Projesi Takip Formu ve tez danışmanı/danışmanlarının da onayı ile Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir.

 • Bölüm Başkanlığı tez içeriğini format ve gerekçesine uygunluğu açısından inceler ve sınav jürisini (tez danışmanı/danışmanları ile birlikte toplam 3 öğretim üyesi) belirleyerek tezin çıktılarını seçilen jüri üyelerine gönderir. 

 • Hazırlanan Bitirme Tasarım Projesi (I ve II), Bölüm Başkanlığı’nın önceden duyurusunu yaptığı salonda, Sınav Jürisi ve Bölümün diğer öğretim elemanları ile öğrencileri önünde sözlü olarak savunulur. 

 • Tasarım projesi ile ilgili tüm aktiviteler Bitirme Tasarım Projesi Değerlendirme Formu-I ve Bitirme Tasarım Projesi Değerlendirme Formu-II’ de yer alan değerlendirme ölçütlerine göre puanlanır.

 • Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II’nin Sınav Jürisi zorunlu haller dışında aynı öğretim üyelerinden oluşur.

Madde 2: Özel Durumlar

Bitirme Tasarım Projesi Dersi’ni alma aşamasına gelen öğrenciler danışman/danışmanlarının yürütmekte olduğu projelerde görev alabilirler. Bu projenin belirli kısımları ile özel olarak ilgilenebilir ve tasarım projesi olarak hazırlayabilirler. 

Madde 3: Yazım Kuralları ve İçerik 

Bitirme Tasarım Projelerinin metin kısmının ve içeriğin düzenlenmesi bölüme ait web sayfasındaki tez yazım kılavuzunda belirtilmiştir. Bitirme Tasarım Projesi-I ve Bitirme Tasarım Projesi-II Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.

Özet: Bir sayfa ile sınırlandırılmıştır. İçeriğinde amaç, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçlar özetlenir. Bitirme Tasarım Projesi, Türkçe yazıldığında en az 3 sayfa genişletilmiş İngilizce özet (Summary) içermelidir.

Summary: Özetin mümkün olduğunca aslına uygun İngilizce çevirisidir. Bitirme Tasarım Projesi İngilizce yazıldığında en az 3 sayfa genişletilmiş Türkçe özet hazırlanır.

Önsöz: Çalışmada emeği geçenlere teşekkür, çalışmanın öğrenciye kazandırdıkları vb gibi konular isteğe bağlı olarak belirtilir.

Giriş: Çalışmanın amacı, çalışmada kullanılan veya geliştirilen alet, malzeme ve yöntemler belirtilir. Araştırma konusunun önemi, güncelliği, meslek, ekonomi ve uygulama ile ilgili boyutları açıklanır, önceki çalışmalar özetlenir.

İnceleme Alanının Tanıtılması: İnceleme alanının coğrafik ve morfolojik durum ve özelliklerinin, iklim ve meteoroloji, bitki örtüsü, ulaşım, depremsellik açılarından tanıtılmasından oluşur. Ayrıca çalışma alanının yer bulduru haritası tezin bu bölümünde verilir. 

İnceleme Alanının Jeolojisi: Stratigrafi, Litoloji-petrografi, yapısal jeoloji ve jeolojik evrim gibi temel mesleki konuları içerir. Çalışmaya konu olan alanın jeolojik haritası ve kesit(ler)i hazırlanır ve açıklanır.

Problemin Tanımlanması Modellenmesi ve Analizi: Arazi çalışmalarına dayalı olarak kritik durum ve sınır koşullarının tanımlanması, problemin çözümüne yönelik alternatif olabilecek yöntemlerin belirlenmesi ve performanslarının tartışılmasıdır. Analizde kullanılacak verilerin ilişkilendirilmesi ve değerlendirilmesi, problemin çözümüne yönelik altyapı ve ölçme tekniğinin geliştirilmesi, ölçekli olarak gösterilmesi ve uygulamaya yönelik alternatiflerin oluşturulması, ekonomik analiz ve çevresel etkilerinin tartışılması, çalışmadan elde edilen verilerin uygulamaya yönelik olarak modellenmesi aşamalarından oluşur.

Sonuçlar ve Öneriler: Çalışmanın sonuçları ile problemin çok seçenekli çözümü için öneriler sunulur, yöntem ve işlemler belirtilir.

Kaynaklar: Çalışmada atıf yapılan tüm kaynaklar tezin sonunda “kaynaklar” başlığı altında, alfabetik sıraya göre yazım kuralları göz önünde tutularak sıralanır. Kaynaklarda belirtilen tüm referansların tezin içinde yer almış olması zorunludur.

Özgeçmiş: Öğrencinin kısa özgeçmişi sistematik olarak verilir (Madde 3).

Ekler: Çizim paftaları, veri kaynakları (sondaj-araştırma çukuru logları, deney, ölçüm, izleme verileri, tamamlayıcı grafikler vb)’ından oluşur. 

Madde 4: Bu esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanır.

Bitirme Tasarım Projesi için örnek olabilecek konu başlıkları

 • Bir tünel, yol, boru hattı vs güzergahı boyunca karşılaşılacak jeolojik ortamlar, alternatif güzergah seçimi

 • Baraj eksen yeri ve göl alanı içerisinde bulunan jeolojik ortamlar, alternatif eksen yeri seçimi

 • Bir hammadde ocağının rezerv, şev stabilitesi, kalite dağılımı, yeraltısuyu drenajı vb. konuları

 • Bir maden yatağının rezerv, tenör, jeokimyasal açılardan değerlendirilmesi

 • Yeraltısuyu işletme, su kalitesi, su sondaj kuyularının tasarımı, sürdürülebilir yeraltısuyu havza yönetimi gibi açılardan değerlendirme.

 • Jeolojik verilere dayalı atık depolama (veya dolgu) alanlarının seçimi ve projelendirilmesi 

 • Yerleşime uygunluk, arazi kullanımı

 • Jeotermal alanların araştırılması, değerlendirilmesi ve kullanım olanakları

 • Yapı temellerinin araştırılması ve yeraltı kazıları

 • Zemin iyileştirme seçenekleri

 • Terk edilmiş ocakların yeniden düzenlenmesi

 • Deneysel çalışmalara yönelik alet ve yöntem geliştirme

 • Endüstriyel hammaddelerin oluşum modeli, kullanım alanlarına uygunluk araştırmaları

 • Sedimanter havzaların kavramsal ve sayısal modellenmesi.

 • Heyelanlar, diğer kütle hareketleri ve doğal afetler

Bitirme Tasarım Projesi Dağıtım ve Başvuru Formu